تبلیغات

مزرعه خروس طلایی | مرغ و خروس زینتی , مرغ و خروس تزئینی, مرغ و خروس لهستانی

word-break:break-all;

مرغ و خروس زینتی - مزرعه پرورش خروس طلایی - علت تلف شدن جوجه ها تا یک ماهگی


علل تلفات جوجه ها از یك تا سه هفتگی

اگرتلفات در جوجه های بین یكروزگی تا سه هفتگی مشاهده گردید باید به یكی از حالات زیر مشكوك شد .
كمبود ویتامین A – اگر جیره غذایی مادر دچار كمبود ویتامین باشد این حالات در جوجه ها مشاهده می شود . در غیر این صورت بعد از سه هفتگی مشاهده می گردد . ضعف پا – كلیه بزرگ و رنگ پریده – تلفات بالا – گاهی دانه های طاولی سفید در مری از علایم كمبود می باشد .كمبود ویتامین E – معمولا در جوجه های سه تا 4 هفته مشاهده می شود . ناراحتی های عصبی – عدم تطابق – تشنج – روی پشت خوابیدن و پا زدن – تلو تلو خوردن – لرزش – نقاط خونریزی و تغییر رنگ یافته در مغز  از علایم كمبود محسوب می گردند .كمبود ویتامین B2 – پیچ خوردگی انگشتان پا به سمت داخل – پایان آمدن قدرت جوجه در آوریكمبود ویتامین B1 – نشستن روی قسمت خلفی بدن ( ستاره نگری )كمبود اسید پانتوتنیك – مرگ جنین در 2 تا 3 روز آخر جنینی – جوجه های بدنیا آمده تلفات زیادی در هفته اول نشان می دهند .كمبود ویتامین D3 ،  نرمی استخوان – ضعف پا – فلجی بیشتر در جوجه های سه هفته یا بیشتر مشاهده می شود . نوك كج و بدشكل – گره ای در محل اتصال دنده ها با ستون فقرات – پا كجسندرم گرسنگی – تاخیر در حمل و نقل – مدیریت غلط- جلوگیری از تغذیه  و گرسنگی دادن به جوجه عامل بوده و با اسهال همراه است . معمولا تلفات بین روزهای سوم تا پنجم است . حرارت كم یا زیاد و استفاده از تخم مرغ های كوچك در جوجه كشی نیز از عوامل بروز این حالات می باشند . كمبود غذایی مادر نیز از علل سندرم گرسنگی در جوجه های جوان اند . علایم در جوجه ها سنگدان خالی – وجود مواد فیبری بستر در سنگدان – بزرگ شدن كیسه صفرا – كبد رنگ پریده – اورات در كلیه ها  و نقرس احشایی است .سندرم تشنگی – كلیه ها بزرگ و رنگ پریده – دهیدراتاسیون – تلفات سنگینپولوروم - مرگ ناگهانی – گاهی اوقات بدون علایم كلینیكی و كالبدگشایی – مخرج آلوده – اسهال – آبسه در ریه و كبد و قلب – مدفوع نرم در روده كور -  جدا شدن سالمونلا پولوروم دركشتپاراتیفویید – شبیه پولوروم – تلفات كمتر – جدا شدن سالمونلاهای مختلف در كشت – sp مثبتعفونت كیسه زرده – متداول – تورم كیسه زرده و بافتهای مجاور -  بوی بد از مخرج- شكم متسع- مرگ در ده دوز اول زندگی – تورم پرده قلب و پری هپاتیتكلی باسیلوز – گرفتگی بینی – تورم چركی پرده قلب و كبد و صفاق – تورم روده – آبسه كبد –سی آر دی – وجود اگزودای كازیوز در كیسه های هوایی جنین – انتشار سریع در جوجه هاعفونت استافیلوكوكی – شبیه به ضرب دیدگی – پوست آبی تیره یا سیاه – بدست آوردن عامل در كشتبیماریQ– مایع در پریكارد – كبد بزرگ  رنگ پریده توام با خونریزی و نواحی پر خونی – كشت میكروبی منفی – خونریزی قلب – كلیه رنگ پریده – گاهی مواد كثیف در سنگدان – مرگ در سنین 9 تا 13 روزگی -  روی پشت افتادن

Six –day chick disease - عدم تعادل – تلو تلو خوردن – تشنگی – پرخونی كبد – رسوب اورات در كلیه – مدفوع شل وگاز دار در روده های كورآنسفالومیلیت – در سنین 1 تا 6 هفتگی – لرزش شدید وقتی در دست گرفته می شوند – ضعف پا – فلجی – عدم رشد در زنده ماندگان – كدورت قرنیه در سنین بالا در بهبود یافتگانآبله- زگیل در اطراف قاعده پرها و سر – خمودگی – عفونتهای ثانوی – گرسنگی زیاد و مرگنفروز عمومی – كلیه بزرگ و رنگ پریده – لوله های ادراری بزرگ شده و پر از رسوب اورات – اسهال متمایل به سفید – رسوب اسید اوریك در پریكارد و صفاق – از دست دادن آب بدنآسپرژیلوزیس – ندول های زرد رنگ در ریه و نای و كیسه های هوایی – دهنك – ناراحتی های تنفسیسرماخوردگی – متداول – توده متراكم جوجه ها تلف شده در اثر انباشته شدن بروی هم – زرده جذب نشده – كیسه صفرا متسع – نفریت – چینه دان و سنگدان خالی – پرخونی ریه وگاهی ادم ریه – عدم وجود جراحات پاتولوژیك دیگر

مسمومیت – علایم متغیر – ادم عمومی – تورم معده و روده – آب  آوردگی شكم – پرخونی عضلات ،  كبد ، كلیه ،  ریه  در مسمومیت با نمك ودر بسیاری از مسمومیت ها كلیه بزرگ و پرخون

بدی جوجه كشی – بالا یا پایین آمدن حرارت دستگاه جوجه كشی  و رطوبت و تهویه نادرست قطع برق كه جوجه ها چند روز بعد از هچ تلف می شوند .

حرارت زیاد – جوجه ها نفس نفس زده – بالها افتاده – گاهی علائم عصبی مانند كمبود ویتامین E – پرخونی ریه ها عضله قلب و مغز – نقاط خونریزی بزرگ در مغز و چربی های اطراف قلب – ادامه گرما باعث كم شدن آب خوردن و غذا خوردن می شود .

كراتوكونژكتیویت – استشمام گاز آمونیاك – ترشح از چشم – سفید شدن چشم


  • اخبار وب | تیم بلاگ | زیبا مد